Huishoudelijk reglement Bridgeclub Pekela

Artikel 1.

Een aanvraag om als lid van Bridgeclub Pekela te worden toegelaten, dient schriftelijk of per e-mail te worden gericht aan de secretaris van de vereniging.

Het bestuur beslist over de toelating. Indien de beslissing voor het kandidaat-lid positief uitvalt zal het bestuur hiervan mededeling doen op de eerstvolgende clubavond.

Artikel 2.

De leden zijn verplicht bij adres- en/of e-mailwijziging hiervan schriftelijk mededeling te doen aan het secretariaat.

Artikel 3.

Door toetreding tot de Bridgeclub Pekela onderwerpen de leden zich aan de Statuten, het Huishoudelijk Reglement, Wedstrijdreglement en de AVG verklaring en verder aan alle door het bestuur of de ledenvergadering genomen besluiten. Mededelingen en andere stukken namens het bestuur zijn bindend voor de leden.

Artikel 4.

Opzegging van het lidmaatschap dient eveneens schriftelijk of per e-mail te geschieden bij het secretariaat.

Artikel 5.

Elk lid moet kennisnemen van het Huishoudelijk Reglement en van het Wedstrijdreglement, die op de website vermeld staan. Ieder lid wordt geacht van de inhoud van het Huishoudelijk Reglement en het Wedstrijdreglement op de hoogte te zijn en ermee akkoord te gaan.

Artikel 6.

De leden hebben toegang tot alle door de vereniging georganiseerde evenementen tegen betaling van de eventueel te betalen inschrijfgelden.

Artikel 7.

Bij onaangepast gedrag van een lid, dit ter beoordeling van het bestuur, heeft het bestuur de bevoegdheid sancties toe te passen. Het bestuur is verplicht uitleg te geven over toepassing van de sanctie op de eerstvolgende ledenvergadering, of op een daartoe tussentijds bijeengeroepen ledenvergadering.

 

Artikel 8.

Bezwaren, opmerkingen of voorstellen worden door de leden schriftelijk bij de secretaris ingediend. De secretaris stelt het bezwaar, de opmerking of het voorstel in de eerstvolgende bestuursvergadering aan de orde.

Artikel 9.

Geen der bestuursleden mag namens de vereniging financiŰle verplichtingen aangaan, die uitgaan boven de in de begroting opgenomen bedragen. De (eerste en tweede) penningmeester is verplicht om bij bestedingen van Ç500,- - en meer, schriftelijk toestemming te vragen aan ten minste 2 andere bestuursleden. De toestemming moet schriftelijk verleend worden.

Artikel 10.

Voor vacatures in het bestuur kunnen door het bestuur ÚÚn of meerdere kandidaten gesteld worden. De leden kunnen tegenkandidaten stellen. De naam van een kandidaat dient uiterlijk 1 week voor de ledenvergadering waarop de verkiezing zal plaatsvinden schriftelijk te worden ingediend bij de secretaris, voorzien van minimaal drie handtekeningen van leden die deze kandidatuur steunen.

Artikel 11.

De bestuursleden worden gekozen voor een periode van 3 jaar. Het ene jaar is aftredend de voorzitter, het volgend jaar de penningmeester en/of ÚÚn lid, het jaar daarop de secretaris en/ of ÚÚn lid.

Artikel 12.

Bestuurders moeten zich bij de vervulling van hun taak richten naar het belang van de vereniging. Bij een tegenstrijdig en/of persoonlijk belang mag een bestuurder niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming over het desbetreffende onderwerp.Bestuurders hebben altijd het recht om de algemene vergadering te adviseren over een besluit dat moet worden genomen. Ook als de bestuurders vervolgens zelf mogen meestemmen als lid.

Artikel 13.

Het bestuur kan zich laten bijstaan door tijdelijk en/of permanente commissies. Het bestuur benoemt de leden van de commissies en kan wijzigingen in de samenstelling van de commissies aanbrengen.

Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden berust het bestuur tijdelijk bij de continu´teitscommissie van tenminste 2 personen of de door deze commissie aan te wijzen personen. De continu´teitscommissie heeft tot taak om de taken van het bestuur te vervullen zolang het bestuur niet kan functioneren. Voor de gedurende deze periode verrichte bestuursdaden worden de aanwezen personen met een bestuurder gelijkgesteld.

De continu´teitscommissie wordt benoemd in de eerst volgende algemene ledenvergadering.

Artikel 14.

Alle in te stellen commissies zijn verantwoording verschuldigd aan het bestuur. In principe kan in elke commissie een bestuurslid zitting nemen.

Artikel 15.

De competitiespeeldag is donderdag om de 14 dagen, aanvang 19.30 uur.

Artikel 16.

De organisatie van de onderlinge competitie geschiedt volgens de richtlijnen, vastgesteld in het Wedstrijdreglement, welke door de ledenvergadering is goedgekeurd.

Wijzigingen van dit reglement worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering.

Artikel 17.

Het bestuur voorziet in alle spoedeisende gevallen, waarin de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en het Wedstrijdreglement niet voorzien.

Artikel 18.

Het bestuur toetst eens per vijf jaar dit Huishoudelijk Reglement aan de bestaande situatie en legt indien nodig veranderingen en/of wijzigingen ter goedkeuring voor aan de Algemene Ledenvergadering.

Dit huishoudelijk reglement is opgemaakt en goedgekeurd door de Algemene ledenvergadering te Nieuwe Pekela op 2 september 2021.