Wedstrijdreglement Bridgeclub Pekela

 

Artikel 1 :Algemeen.

 

Art.1.1.  Definities.

Een ronde: een deel van de zitting waarin de spelers niet van plaats wisselen.

Een zitting: een speelperiode waarin een voorgeschreven aantal borden gespeeld moet  worden.

Een competitieronde: een aantal zittingen waarna promotie en degradatie volgt.

Een competitie: een aantal competitieronden in een verenigingsjaar.

Wedstrijdleider: competitieleider, tevens voorzitter bij behandeling van protesten.

Arbiter: wedstrijdleider voor een groep of meerdere groepen gedurende een zitting.

 

Art 1.2. De competitie wordt gespeeld volgens de “Spelregels voor wedstrijdbridge van de Nederlandse Bridge Bond”.

 

Art.1.3. De competitie wordt, indien mogelijk, in meerdere groepen van afnemende sterkte gespeeld.

 

Art.1.4. In iedere groep wordt gedurende de competitie in series van tenminste vier

zittingen gespeeld.

 

Art.1.5. Ieder jaar, bij aanvang van de competitie, deelt elk paar aan de wedstrijdleiding mee uit welke partners het bestaat. 

Bij verzuim geldt de samenstelling van het paar op de eerste zitting.

 

Artikel 2 :Promotie- en degradatieregeling.

 

Art.2.1. Na afloop van een competitieronde promoveren de drie paren met de hoogste score, mits die paren tenminste drie zittingen hebben gespeeld.

De drie paren met de laagste score degraderen.

In bijzondere gevallen kan de wedstrijdleiding hiervan afwijken.

 

Art.2.2. Indien een paar op grond van artikel 2.1. door een onvoldoend aantal gespeelde zittingen niet promoveert, promoveert het volgende paar van de ranglijst.   

            

Art.2.3. Indien om organisatorische reden het aantal groepen wordt uitgebreid of verminderd, kan de wedstrijdleiding besluiten versterkte promotie of degradatie toe te passen.

 

Artikel 3 :Afwezigheid of vervanging.

 

Art.3.1. Elk paar is verplicht bij verhindering dit uiterlijk 10.00 uur op de speeldag te melden bij de wedstrijdleider.

Van een paar dat zonder kennisgeving afwezig is, zal de in artikel 3.2. bepaalde score voor die avond worden verminderd met 5 %.            

 

  Art.3.2. Indien beide spelers met kennisgeving op een zitting afwezig zijn, krijgt dit paar als score:  Bij de 1e keer afwezig 50%, de 2e keer afwezig 45%, bij de 3e keer 40%, en bij de 4e keer afwezig 35%.

 

 

Art.3.3. Wanneer van een paar één speler afwezig is, kan de andere speler, in overleg met de wedstrijdleider, een vervanger aantrekken vanuit de leden.             

Is dit niet mogelijk dan kan eventueel, in overleg met de wedstrijdleider, een niet-lid als vervanger worden toegelaten.

 

Art.3.4. Een vervangend paar bestaande uit een lid uit groep A en een lid uit groep B zal in groep A worden ingedeeld, tenzij de wedstrijdleider op grond van het aantal aanwezige paren anders beslist.

Een vervangend paar uit dezelfde groep wordt ingedeeld op zijn eigen niveau.

De essentie van dit artikel is ook van toepassing op de overige groepen.

 

Art.3.5. Indien artikel 3.4. van toepassing is, wordt de score als volgt berekend:

a. Vervangend paar uit dezelfde groep krijgt de behaalde score, met een minimum van 45%.

b. Vervangende paren uit verschillende groepen:

- A Speler en  B speler spelend in de A groep krijgen de behaalde score met een minimum van 50%.

- A Speler en B speler spelend in de B groep krijgt de A speler 50% en de B speler de behaalde score, met een maximum van 55%.

De essentie van dit artikel is ook van toepassing op de overige groepen

 

 

 

Artikel 4 :Spelen in een andere groep.

 

Art.4.1. Indien op grond van het aantal aanwezige paren de wedstrijdleiding beslist dat één of meer paren in een hogere groep moet(en) spelen, wordt/worden hiervoor het/de hoogst geplaatste paar/paren aangewezen uit de eerstvolgende groep.

In bijzondere gevallen kan de wedstrijdleiding hiervan afwijken.

 

Art.4.2. Indien een paar op grond van artikel 4.1. speelt in een hogere groep, ontvangt dat paar voor deze zitting de behaalde score, echter met een minimum van 50 %.      

                                                                                                            

 

Artikel 5:Indeling nieuwe paren.

 

Art.5.1. Nieuwe paren worden ingedeeld in de laagste groep. Onder nieuwe paren worden verstaan:

a. Paren bestaande uit personen die voorheen geen lid waren.

b. Paren bestaande uit personen, waarvan één persoon voorheen geen lid was.

c. Leden die in een andere samenstelling gaan spelen.

De wedstrijdleider heeft het recht om nieuwe paren in een andere groep te plaatsen.

 

 

 

 

 

Artikel 6: Wedstrijdbepalingen.

 

Art.6.1. Voor elke competitieronde wordt een wedstrijdleider benoemd. Voor aanvang van   elke zitting zal voor elke groep bekend gemaakt worden wie met de arbitrage is

belast. De arbiter dient voor elke onregelmatigheid geroepen te worden. Doet men dit niet dan kan dit tot verval van rechten leiden.  

 

Art.6.2. De speeltijd in alle groepen bedraagt 7,5 minuten per spel.Vijf minuten voor het einde van de ronde wordt een aandachtssignaal gegeven.

Paren die op dat moment nog niet gestart zijn met het laatste spel, dienen de arbiter te roepen en mogen, tenzij de arbiter anders beslist, het spel in deze ronde niet meer

spelen. Met toestemming van de wedstrijdleider kan het spel eventueel nagespeeld worden.

 

Art.6.3. Paren die een tijdsoverschrijding begaan, krijgen de eerste maal een waarschuwing. Elke volgende tijdsoverschrijding wordt beschouwd als een overtreding. Artikel 6.4. kan dan in werking treden.

 

Art.6.4. Een overtreding wordt de eerste maal bestraft met 25 % vermindering van de top van het betreffende spel. Bij elke volgende overtreding is er een vermindering van 50 % van de top van het spel.       

 

Art.6.5. De bridgemate moet door noord worden ingevuld. Oost moet dit controleren. Bij fouten kan aan beide paren dezelfde straf worden opgelegd. De straf voor een notatiefout bedraagt 5% van de top van een spel met een minimum van een matchpunt.

 

Art.6.6. Veranderingen in een bridgemate mogen alleen met toestemming van beide partijen door de arbiter worden aangebracht.

 

Art.6.7. Het mapje of board moet gedurende het spel  in de goede windrichting op tafel blijven liggen. Nakaarten is verboden.

 

Art.6.8. Als een spel de eerste keer wordt gespeeld, mag bij een rondpas niet opnieuw gewassen worden.

 

Art.6.9. Uitrekenen en bepalen van de uitslag mag alleen geschieden door de aangewezen leden.

 

Art.6.10.Protesten tegen arbitrale beslissingen moeten binnen 30 minuten na afloop van een  zitting kenbaar gemaakt worden aan de wedstrijdleider.

Het bestuur zal binnen een week met een bindend oordeel komen.

 

Art.6.11.Protesten tegen andere dan arbitrale beslissingen moeten binnen een week schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

 

 

 

 

 

Artikel 7:Slotbepalingen.

 

Art.7.1. De wedstrijdleiding heeft het recht om gastspelers toe te laten om een groep tot een even aantal aan te vullen.

 

Art.7.2. Na afloop van een zitting wordt een voorlopige uitslag bekend gemaakt. Voor aanvang van een zitting ligt de definitieve uitslag van de vorige zitting en een

competitiestand ter inzage. De wedstrijdleider licht zo nodig de redenen van de wijzigingen toe.

 

Art.7.3. Winnaar van de kampioensbeker per groep is het paar dat de hoogste gemiddelde score in die groep heeft behaald. Dit paar moet wel steeds in dezelfde groep hebben gespeeld.

 

Art.7.4. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleider en/of het bestuur.

 

 

 

Versie september 2018